سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات حوزه علمیه قم 
همکاری در گروه حقوق وسیاست  
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
حوزه علمیه شهرستان کرج  
مسئول فرهنگی  
 
 
اجرائى 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی کرج  
مسئول آموزش  
 
 
اجرائى 
همکاری 
مکتب القرآن کرج  
مسئول اجرائی  
 
 
اجرائى 
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد مركز  
مدرس 
 
 
مختلف 
تدریس 
دانشگاه آزاد واحدورامين 
مدرس 
 
 
مختلف 
تدریس 
دانشگاه آزادشهر ری  
مدرس 
 
 
مختلف 
تدریس 
آموزش وپرورش كرج  
مدرس 
 
 
مختلف 
تدریس 
حوزه علميه كرج  
مدرس 
 
 
مختلف 
تدریس 
جامعة الزهرا قم 
مدرس 
 
 
مختلف 
تدریس 
سفيران هدايت قم 
مدرس 
 
 
مختلف